Algemene voorwaarden - Zoldermuseum.Store | 2021

+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
Zoldermuseum.Store
Cart
Cart
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Klantenservice
Algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden Zoldermuseum.Store
Update: 07/01/2021
Belangrijk bij elke bestelling:
Door het bevestigen van de bestelling en door akkoord te gaan met de algemene verkoopsvoorwaarden verbindt de consument zich tot verplichte betaling van zijn bestelling bij aankoop of afstand.
De consument heeft het recht aan Heemkring Berchem | Zoldermuseum.Store mee te delen dat hij afziet van de aankoop van niet-digitale producten, zonder betaling van een vergoeding en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
1. Toepassingsgebied
Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig.
Bestellingen in regel door de koper ondertekend op papier, kunnen niet worden vernietigd behoudens binnen de hierna vermelde wettelijke herroepingstermijn ingeval van verkoop op afstand.
In de verkoopsvoorwaarden kan verwezen worden naar Heemkring Berchem als “verkoper” en de aankopende partij als “koper” of “klant”.
2. Onderneming
Zoldermuseum.Store is een webshop van Heemkring Berchem vzw met als maatschappelijke zetel
Auwersstraat 34 te 2600 Antwerpen-Berchem | Tel. 03 292 51 15 | info@heemkringberchem.be
Ondernemingsnummer: BE0430907157
Rekeningnummer Belfius: BE53 0680 7122 0053 op naam van Heemkring Berchem

Het contactadres voor Zoldermuseum.Store is:
Heemkring Berchem | Zoldermuseum.Store
Boomgaardstraat 290
2600 Antwerpen-Berchem
Tel. 03 292 51 15 – email: info@zoldermuseum.store
3. Website
De website van Zoldermuseum.Store is toegankelijk via www.zoldermuseum.store en omvat eveneens de subdomeinen van dit domein.
De externe links van bedrijven en/of particulieren die op deze sites geplaatst zijn, worden enkel ter informatie meegegeven.
4. Herroepingsrecht
A) Herroepingsrecht bij niet-digitale (gedrukte) producten:
Indien de klant beroep wenst te doen op zijn herroepingsrecht dient de klant dit binnen de 14 dagen te tellen vanaf de dag na bevestiging van zijn aankoop, te melden aan Heemkring Berchem per (aangetekende) post, per e-mail op retour@zoldermuseum.store of het online herroepingsformulier.

Wanneer de klant het online formulier niet gebruikt dient hij het daartoe voorziene formulier op onze website te downloaden en volledig in te vullen. Enkel dit formulier is geldig.
Het volledig ingevulde formulier moet dan per (aangetekende) post verstuurd worden naar Heemkring Berchem | Zoldermuseum.Store, Boomgaardstraat 290 te 2600 Berchem.
Wanneer de klant verkiest dit formulier per e-mail in te dienen, dient de klant het ingescande formulier terug te sturen naar retour@zoldermuseum.store of door te sturen via ons upload-retourformulier. Zodra wij het formulier ontvangen hebben, zullen we hiervan een bevestiging opsturen.

Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig.

Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.
Indien de koper de goederen ontvangen heeft en volgens de voornoemde procedure afziet van de aankoop, is de koper ertoe gehouden deze goederen op zijn kosten aan de verkoper, onbeschadigd en ongeopend terug te bezorgen.
De aangekochte gedrukte goederen zullen pas 2 dagen volgend op de verkoopdatum verstuurd worden zodat de koper bij een snelle bedenking en herroeping van de aankoop geen onnodige kosten dient te maken om de goederen onbeschadigd terug te sturen aan Heemkring Berchem.

B) Herroepingsrecht bij digitale producten:
Voor digitale producten is er geen herroepingsrecht voorzien omdat bij digitale producten het ontvangen van een downloadlink en het downloaden van het digitale product, als eerste gebruik van het product wordt beschouwd. Bijgevolg kan dit product niet ongebruikt geretourneerd worden.
5. Abonnementen/lidgelden
A) Benaming
De algemene abonnementsvoorwaarden/lidgelden voor het HeemMagazine “Heemtenberg” zijn zowel van toepassing op het Digitaal Abonnement als het Gedrukt Abonnement (aangeboden onder de formules ‘Standaard’, ‘Plus’ of ‘FullPlus’) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De lidgelden werden wat de naam betreft aangevuld met het woord ‘abonnement’ en de formules werden hernoemd maar zullen altijd vermeld worden als ‘Nieuwe formule (vroeger lidgeld-formule)’, zo werden de abonnementen/lidgelden ‘familiaal lidgeld’ hernoemd naar ‘Standaard Abonnement’, ‘Steunend lidgeld’ hernoemd naar ‘Plus Abonnement’ en ‘Erelid’ hernoemd naar ‘FullPlus’.

B) Duurtijd van het abonnement
Vanaf 1 augustus 2020, werd het oude systeem van lidgelden per kalenderjaar beëindigd. Analoog met het begrip “jaarabonnement” zullen onze nieuwe abonnementen lopen voor de duurtijd van 12 maanden startend op de registratie van de betaling van uw abonnement/lidgeld en niet langer per kalenderjaar.
Het begrip lidgeld zal, zoals hierboven vermeld, aangevuld worden met het woord ‘abonnement’ en de reeds bestaande formules hernoemd naar modernere benamingen.

Dertig (30) dagen voor het verstrijken van uw abonnement, zal u per brief of per e-mail een verzoek krijgen om uw abonnement te verlengen. Veertien (14) dagen na de voorlopige stopzetting van uw abonnement, wordt nog een herinnering gestuurd met de melding dat uw abonnement verlopen is en dat u dit nog steeds kunt hernieuwen.

C) Abonnementsvoordelen
 • 4 x Heemtenberg *
 • gratis toegang tot Zoldermuseum "Schaliënhoeve" **
 • gratis toegang tot het archief **
 • korting op onze (eventuele) activiteiten **
 • korting op de aankoop van onze publicaties in onze webshop Zoldermuseum.Store ***
***  Bij het Standaard abonnement en het Plus-abonnement ontvangt u ons HeemMagazine in zwart-wit.
Bij het FullPlus-abonnement ontvangt u het HeemMagazine in KLEUR-versie.
***  Binnen de op dat moment geldende gezondheidsmaatregelen (bv. maatregelen rond COVID-19)
***  Elke abonnee/lid ontvangt een persoonlijke coupon/kortingcode die geldig is gedurende de duurtijd van 12 maanden van het lopende abonnement.

D) Verdere abonnementsbepalingen
 • De prijzen van de abonnementsformules zijn vermeld in EURO en zonder BTW. Heemkring Berchem vzw is een niet-BTW-plichtige vereniging.
 • Het aangeboden abonnementstarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode. Bij het starten van een nieuwe abonnementsperiode zal het op dat moment geldende tarief van toepassing zijn.
 • Bij de gedrukte abonnementsformules zijn de verzendingskosten inbegrepen in de prijs.
 • Bij eventuele verhoging van de productie en/of verzendingskosten kan er ook een prijsverhoging voorzien worden van de abonnementsformules.
 • Heemkring Berchem behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van het medium op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding van bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging.

E) Herroepingsrecht abonnementen
Voor de gedrukte abonnementen geldt het herroepingsrecht voor niet-digitale producten zoals vermeld hierboven in 4. A).
Voor de digitale abonnementen geldt het herroepingsrecht voor digitale producten zoals vermeld hierboven in 4. B).
6. Bestellingen en betaalverplichting
 • Door akkoord te gaan met de algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden van Zoldermuseum.Store en Heemkring Berchem, bij het uitchecken in de online winkel (verkoop op afstand), verbindt de klant zich ertoe de verkoop verder af te ronden en de geplaatste bestelling te betalen.
 • Geplaatste bestellingen met betaling via overschrijving dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na de bestelling.
 • Bij niet-betaling binnen de 14 dagen, zal de klant per e-mail een eerste herinnering krijgen.
 • Hiervoor zullen geen kosten aangerekend worden.
 • Bij een tweede en derde herinnering zullen telkens 5,00 € administratie en verzendingskosten aangerekend worden.
 • Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar ten belope van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 5,00 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Alle kosten hiervoor vallen ten laste van de klant.
 • Bij niet betaling heeft Heemkring Berchem vzw het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant op te schorten zonder enige verwittiging, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

7. Betaalwijze
Alle bestellingen en producten kunnen betaald worden door gebruik te maken van ons online-betalingssysteem of via bankoverschrijving.
Voor de online betaling gebruiken we het PayPal-betalingssysteem en MultiSafePay waarbij de klant gebruik kan maken van de veilige online betaling via Bancontact en de HomeBanking faciliteiten van Belfius, ING en KBC.
Voor het gebruik van de online betalingsfaciliteiten zal een administratieve kost van 1,25 € aangerekend worden.
Voor een offline overschrijving op onze bankrekening worden geen kosten aangerekend.

Alle rekeningen en betalingssystemen zullen een betaling vermelden aan “Heemkring Berchem”.
Hierdoor kan er geen verwarring ontstaan rond het feit dat Zoldermuseum.Store een onderdeel is van Heemkring Berchem.
8. Verzending
De verzending van bestellingen en producten zal gebeuren via Bpost.
De verzendingskosten zijn ten laste van de bestemmeling en worden berekend op basis van de geldende normen toegepast door Bpost voor het verzenden van brieven en pakketten. Deze zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van het te verzenden product.
Verzendingen gebeuren steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, ongeacht het vervoermiddel of behandelende dienstverlener.

Bij de abonnementen/lidgelden zit de verzending reeds inbegrepen. Voor andere producten zullen de verzendingskosten ofwel vermeld worden of zitten deze reeds verrekend in de aankoopprijs.
9. Verwerking en leveringstermijn
Bestellingen die online betaald worden via PayPal of MultiSafePay zullen zo snel mogelijk of ten laatste binnen de 48 uur verwerkt worden en de bestelling verzonden.
Bij de aankoop van een digitale download, proberen we deze binnen de 24 uur te verwerken. Een downloadlink zal per e-mail bezorgd worden zodra de verwerking van de betaling heeft plaatsgehad.

Doorgaans zullen de producten verzonden worden via Bpost, ten laatste 2 dagen volgend op de betaling via ons online betalingssysteem of na ontvangst van de betaling via overschrijving.
Afhankelijk van de postbedeling kunt u de bestelling verwachten 3-5 dagen na ontvangst van de betaling, hetzij online of offline betaling (gewone overschrijving).
10. Prijzen en eventuele bijkomende kosten
 • De prijs van onze producten is aangegeven zonder BTW omdat Heemkring Berchem vzw als onderneming niet BTW-plichtig is.
 • Bij de niet-digitale abonnementen/lidgelden is verzending reeds inbegrepen.
 • Bij andere niet-digitale producten wordt de verzendingskost berekend op basis van de tarieven van Bpost aan de hand van de grootte en gewicht van het pakket of enveloppe.
 • Voor het gebruik van de online betalingsfaciliteiten zal een administratieve kost van 1,00 € aangerekend worden.
 • Voor een offline overschrijving op onze bankrekening worden geen bijkomende kosten aangerekend.
11. Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing op de producten en diensten geleverd door Zoldermuseum.Store en Heemkring Berchem.
Alle producten worden zorgvuldig nagekeken vooraleer ze verpakt en verzonden worden. Mochten er bij ontvangst van de producten toch beschadigingen zichtbaar zijn, dan dient u dit onmiddellijk te melden. We zullen dan hiervoor gepaste maatregelen nemen om u tevreden te stellen.
12. Geschillen
Gebeurlijke klachten dienen ons schriftelijk (via email of door middel van een aangetekende brief) te worden meegedeeld binnen de 8 dagen na de levering op het adres Heemkring Berchem | Zoldermuseum.Store, Boomgaardstraat 290 te 2600 Berchem.
Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte en zullen ons uiterste best doen om u, in geval van een gefundeerde klacht of opmerking, tevreden te stellen.

In geval van geschillen tussen beide partijen (klant/verkoper), zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Deze toewijzing van jurisdictie is niet noodzakelijk van toepassing op handelingen met het oog op de terugvordering van schulden.
Terug naar de inhoud