Retourneren - Zoldermuseum.Store | 2021

+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
Zoldermuseum.Store
Cart
Cart
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Ga naar de inhoud

Retourneren

Klantenservice
Retourneren en Herroepingsrecht
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen voor niet-digitale producten.  Voor digitale producten geldt er geen herroepingsrecht (zie Algemene verkoopsvoorwaarden, 4. Herroepingsrecht bij digitale producten).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Heemkring Berchem | Zoldermuseum.Store, Boomgaardstraat 290 te 2600 Antwerpen-Berchem, Tel. 03 292 51 15 | e-mail retour@zoldermuseum.store, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail of via ons herroepingsformulier op onze website) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons retourformulier in pdf-formaat voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Dit formulier in Adobe Acrobat PDF-formaat kan gedownload en afgedrukt worden en manueel ingevuld worden. Vervolgens scant u dit of neemt er een duidelijke digitale foto van om deze te uploaden via ons upload-formulier.
U kunt dit pdf-formulier voor herroeping (of een andere duidelijk geformuleerde verklaring) ook elektronisch invullen en uploaden via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

1. Terugbetaling na herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


2. Terugzenden van de goederen
Indien u als consument de goederen reeds heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:
  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons op het adres Heemkring Berchem | Zoldermuseum.Store, Boomgaardstraat 290 te 2600 Antwerpen-Berchem. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Voor de juiste berekening van de verzendkosten verwijzen we naar de website van Bpost, www.bpost.be of uw plaatselijk postkantoor.


3.  Aansprakelijkheid bij eventuele beschadiging van de goederen
  • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.
  • Indien we als verkoper vaststellen dat, bij ontvangst van de goederen, deze beschadigd zijn, zullen we u hiervan in kennis stellen met een voorstel betreffende de eventuele schadevergoeding voor de beschadiging. Deze zal evenredig zijn aan de beschadiging van de goederen.
Terug naar de inhoud